Canyons of Life - Origami Corrugation, 2018 (All Rights Reserved - Uttam Grandhi)
Canyons of Life - Origami Corrugation, 2018 (All Rights Reserved - Uttam Grandhi)
 Men Essentials - Origami/Composition, 2018 (All Rights Reserved - Uttam Grandhi)
Men Essentials - Origami/Composition, 2018 (All Rights Reserved - Uttam Grandhi)
Scissors from an uncut square - Origami, 2018 (All Rights Reserved - Uttam Grandhi)
Scissors from an uncut square - Origami, 2018 (All Rights Reserved - Uttam Grandhi)
Lion - Designed By: Hideo Komatsu Folded By: Uttam Grandhi. 2018
Lion - Designed By: Hideo Komatsu Folded By: Uttam Grandhi. 2018
Bunny - Origami, 2019 (All Rights Reserved - Uttam Grandhi)
Bunny - Origami, 2019 (All Rights Reserved - Uttam Grandhi)
9ft Projection Mapped Kraken - Folded By: Uttam Grandhi, Sofy Yuditskaya, Kirill Shevyakov, Alexander Savich, Andrew Pistella, Tori Ta S Jones, 2016
9ft Projection Mapped Kraken - Folded By: Uttam Grandhi, Sofy Yuditskaya, Kirill Shevyakov, Alexander Savich, Andrew Pistella, Tori Ta S Jones, 2016
4 Seasons of the Kraken - Folded By: Uttam Grandhi, Sofy Yuditskaya, Kirill Shevyakov, Alexander Savich, Andrew Pistella, Tori Ta S Jones, 2016
4 Seasons of the Kraken - Folded By: Uttam Grandhi, Sofy Yuditskaya, Kirill Shevyakov, Alexander Savich, Andrew Pistella, Tori Ta S Jones, 2016

You may also like

Back to Top